Czym się zajmujemy?

Hanisz Management zajmuje się usługami doradczymi i wykonawczymi w   dziedzinie zarządzania, w tym m.in.:


- Zarządzanie na zlecenie (firmą, projektem, zadaniem)
- Pomoc w sformułowaniu misji i wizji firmy oraz ocenę przyjętych strategii
- Konstruowanie biznes planów oraz ocena efektywności projektów inwestycyjnych
- Najważniejszą jednak dziedziną jest pomoc w restrukturyzacji działalności operacyjnej organizacji produkcyjnych i usługowych tak by uzyskać zdecydowaną poprawę efektywności działań oraz zapewnienia jakości.
Ten punkt wymaga szerszego wyjaśnienia poniżej: 

Wymogi prowadzenia działalności gospodarczej we współczesnym świecie  coraz bardziej dominowanym przez konkurencję stawiają coraz wyższe wymagania przed organizacjami produkcyjnymi i usługowymi.  

Efektywność wykorzystania aktywów firmy oraz najwyższa jakość nie są już dzisiaj modnym sloganem. Są koniecznością bez spełnienia której nie ma szans na osiągnięcie trwałej pozycji rynkowej. Są również szansą na osiągnięcie przewagi strategicznej.

Hanisz Management, korzystając z olbrzymiego doświadczenia założyciela firmy i głównego konsultanta, pomaga firmom produkcyjnym i usługowym wprowadzać nowoczesne systemy zarządzania operacyjnego.

Ostatecznym efektem projektu jest wprowadzenie zarządzania procesowego z wbudowanymi narzędziami dynamicznego i bezustannego poszukiwania możliwości poprawy efektywności. I to bez znaczenia, czy są to procesy podstawowe (główne), czy też pomocnicze.

Osiągnięcie stanu permanentnej poprawy gospodarowania opiera się na zaangażowaniu, rosnącej motywacji oraz poziomu lojalności wszystkich członków organizacji i skoncentrowaniu ich działań na osiąganiu celów ważnych z punktu widzenia całej organizacji.

Proponowane rozwiązania opierają się na filozofii zarządzania znanej jako 'Lean Management' z zastosowaniem narzędzi porządkujących otoczenie miejsca pracy oraz poprawy efektywności przebiegu procesów, tak w sferze kosztów jak i jakości.
Standardowy model przebiegu projektu jest następujący:

1. Analiza stanu obecnego. Silne i słabe strony aktualnego przebiegu pracy i sposobu jej organizacji.
2. Zdefiniowanie procesów kluczowych i wspierających.
3. Pomoc w wyznaczeniu wskaźników efektywności dla każdego z procesów. Wskaźniki te są pochodną celów krótko i średnio okresowych stawianych przed całą organizacją, są krytyczne dla osiągnięcia celów strategicznych organizacji.
4. Zdefiniowanie narzędzi do pomiaru powyższych wskaźników efektywności.
5. Przeszkolenie zespołów pracowników i przygotowanie ich do pracy w zespołach procesowych oraz stosowania narzędzi pomiaru efektywności procesów.
6. Wprowadzenie narzędzi porządkujących otoczenie (5'S').
7. Wprowadzenie narzędzi ułatwiających (umożliwiających) systematyczną, bezustanną poprawę funkcjonowania procesów (kaizen, PDCA).

Powyższy model jest tylko ramową propozycją i w każdym przypadku jest dostosowywany do wymagań kierownictwa firmy.

Wprowadzanie projektu również odbywa się w sposób indywidualnie zdefiniowany z kierownictwem. Zalecanym jest początkowe wprowadzenie na ograniczonym obszarze działania wybranego procesu, przetestowanie stosowanych narzędzi, obserwowanie efektów oraz szkolenie pracowników którzy będą liderami zmian implementowanych później w szerszym obszarze.

Kończąc projekt, Hanisz Management zostawia organizację przygotowaną do samodzielnej pracy nad ustawiczną poprawą efektywności i zrozumieniem, że naprawdę jest lepszy sposób ... 
Efektem ubocznym tego projektu, choć należy podkreślić, że nie jest to cel główny, jest przygotowanie organizacyjne firmy do uzyskania certyfikatu standardu ISO 9001:2000.